Menu Close

Informacija vaiko gerovės komisijai

I. Visos švietimo įstaigos mokslo metų pradžioje suderinimui į PPT turi pristatyti 2 sąrašus:

  1. Iki rugsėjo 7 d. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą (į šį sąrašą įrašomi mokiniai, kurie yra įvertinti PPT).  ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti 
  2. Iki rugsėjo 23 d. Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų sąrašą (mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų).  LOGOPEDO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti
  3. Iki gruodžio 23 d. – abiejų sąrašų papildymus (jeigu yra mokinių, kuriems švietimo pagalba skirta I pusmetį).

II. Dokumentai, kurie pristatomi į PPT prieš siunčiant mokinį įvertinimui:

  • Siunčiant vaiką pirminiam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
  • Siunčiant vaiką pakartotiniam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 3 priedo patvirtinta kopija  atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
  • Taip pat papildomai su šiais dokumentais prašome pristatyti keletą lietuvių kalbos, matematikos savarankiškų ar kontrolinių darbų, piešinių, pusmečio ar trimestro pažymių suvestines.
  • Ugdymo įstaigos VGK privalo supažindinti mokinio tėvus su parengtomis pažymomis.
  • Dokumentai iš ugdymo įstaigos pristatomi su ugdymo įstaigos lydraščiu (pridedama). Atsisiųsti

!!! ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIĄ INFORMACIJĄ:

REKOMENDACIJOS (parengtos Pasvalio švietimo pagalbos tarnybos specialistų) DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTŲ PILDYMO (skirta specialistams, mokytojams, pildantiems mokinio specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3 ir 5 priedus).


INFORMACIJA SPEC. PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS:

Mokinių kalbos vertinimo išvadų rašymo pavyzdžiai. Atsisiųsti

Skip to content