Menu Close

Informacija mokykloms ir specialistams


 INFORMACIJA DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO

Nuo 2018-02-01 nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  Todėl priešmokyklinis ugdymas galės būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.  Tėvai turi teisę kreiptis į PPT dėl 5metų vaiko brandumo vertinimo. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti ugdymą, galutinį sprendimą priims tėvai.

Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti kai jam tais metais sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Daugiau informacijos LR švietimo ir mokslo ministerijos 2018-01-15 rašte: SKAITYTI

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas iš anksto užsiregistravus telefonu (8 443) 20341 


INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS 

 ATNAUJINTA 2021-10-12

 Norint gauti PPT pažymą dėl egzaminų pritaikymo, reikia pateikti šiuos dokumentus:

prašymą Atsisiųsti;  kitus dokumentus  Atsisiųsti:

 2021 m. spalio  11 d. pasirašytas teisės akto, PUPP ir BE pritaikymo SUP turintiems mokiniams, pakeitimas. Atnaujintą dokumentą skaityti čia


INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJAI:

I. (REDAGUOTA 2022-08-30). Visos švietimo įstaigos mokslo metų pradžioje suderinimui į PPT turi pristatyti 2 sąrašus:

 1. Iki rugsėjo 7 d. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą (į šį sąrašą įrašomi mokiniai, kurie yra įvertinti PPT).  ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti 
 2. Iki rugsėjo 23 d. Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų sąrašą (mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų).  LOGOPEDO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti
 3. Iki gruodžio 23 d. – abiejų sąrašų papildymus (jeigu yra mokinių, kuriems švietimo pagalba skirta I pusmetį).

 II. Dokumentai, kurie pristatomi į PPT prieš siunčiant mokinį įvertinimui:

 • Siunčiant vaiką pirminiam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
 • Siunčiant vaiką pakartotiniam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 3 priedo patvirtinta kopija  atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
 • Taip pat papildomai su šiais dokumentais prašome pristatyti keletą lietuvių kalbos, matematikos savarankiškų ar kontrolinių darbų, piešinių, pusmečio ar trimestro pažymių suvestines.
 • Ugdymo įstaigos VGK privalo supažindinti mokinio tėvus su parengtomis pažymomis
 • Dokumentai iš ugdymo įstaigos pristatomi su ugdymo įstaigos lydraščiu (pridedama). Atsisiųsti

!!! ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIĄ INFORMACIJĄ:

REKOMENDACIJOS (parengtos Pasvalio švietimo pagalbos tarnybos specialistų) DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTŲ PILDYMO (skirta specialistams, mokytojams, pildantiems mokinio specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3 ir 5 priedus).


INFORMACIJA SPEC. PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS:

Mokinių kalbos vertinimo išvadų rašymo pavyzdžiai. Atsisiųsti


INFORMACIJA DĖL SUP ĮVERTINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO VAIKAMS/MOKINIAMS, ATVYKUSIEMS IŠ UKRAINOS

Siekiant sklandaus mokymosi proceso tęstinumo ir galimybės suteikti vaikams /mokiniams reikalingą švietimo pagalbą, vaikų/mokinių, atvykusių iš Ukrainos, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (toliau – Vertinimas) bus pradėtas ne anksčiau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir atliekamas po vienų mokymosi Lietuvoje metų.

     Vertinimas anksčiau nei po vienų metų galės būti atliekamas, kai: 

 • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl švietimo pagalbos vaikui/mokiniui teikimo, mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo ugdymosi skyrimo, pateikę Ukrainos sveikatos ir (ar) švietimo sistemų dokumentus, patvirtinančius negalią ar sutrikimą (pavyzdžiui, dokumentai gali būti iš: Висновок про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный Центр) / Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр);
 • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) šiuo metu neturintys vaiko/mokinio Ukrainos sveikatos ir (ar) švietimo sistemų dokumentų, patvirtinančių negalią ar sutrikimą;
 • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl švietimo pagalbos vaikui/mokiniui teikimo, mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo ugdymosi skyrimo ir pateiks mokyklos, kurią vaikas/mokinys lanko, Vaiko gerovės komisijos, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų laisva forma parengtus vaiko/mokinio intensyvaus stebėjimo aprašus;
 • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pateiks Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus dėl vaiko/mokinio sveikatos būklės įvertinimo.

 Tarnyba, išanalizavusi surinktą apie informaciją apie vaiką/mokinį, parengs 8 priedą („Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas“, 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775), kuriame formuluos išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir lygį bei rekomendaciją dėl švietimo pagalbos ir (ar) specialiojo ugdymosi skyrimo.

8 priedas galios terminuotai, vienus metus nuo specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo Lietuvoje pradžios.

Vaikams, besiugdantiems ilgiau nei vienus metus Lietuvoje, toliau jų specialieji poreikiai bus vertinami bendra tvarka.

Jei Ukrainoje vaikas ugdėsi specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje, tai Lietuvoje jis gali pasirinkti ugdymą tęsti bendrosios paskirties arba specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje (specialiojoje mokykloje, specialiojo ugdymo centre). Priimant į mokyklą vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalių, siūloma atsižvelgti į tėvų, jį lydinčių asmenų ar paties vaiko pateiktą informaciją, nereikalaujant jo specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų, jei asmuo negali jų pateikti. Svarbu, kad tėvai ar kiti vaiko atstovai prieš parinkdami mokyklą būtų informuojami, jog pasirinkus specialiojo ugdymo įstaigą, ne vėliau kaip praėjus vieniems mokymosi Lietuvos specialiojoje mokykloje metams, vaiko ugdymosi poreikiai turės būti vertinami, o specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje asmuo galės tęsti mokymąsi tik tuo atveju, jei jam bus nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Skip to content