Menu Close

Specialisto tarpinstituciniam bendradarbiavimui veikla

Specialisto tarpinstituciniam bendradarbiavimui veiklos kryptys:

Pareigybės paskirtis – tinkamai organizuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 m. (asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 m. ).

Kaupia informaciją apie neugdomus pagal ikimokyklinio ugdymo programas vaikus nuo gimimo iki 6 metų amžiaus, kuriems reikalinga socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų bei švietimo pagalba.

Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais dėl pagalbos plano sudarymo, teikiamų paslaugų organizavimo.

Renka informaciją apie vaiką ir jo šeimą, gyvenimo sąlygas, šeimos problemas. Esant poreikiui, aplanko šeimą namuose.

Ieško alternatyvių būdų, kaip padėti Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) tenkinti jų poreikius.

Palaiko ryšius ir vysto bendradarbiavimą tarp šeimų, auginančių vaikus nuo gimimo iki 18 metų (asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų), ir valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės, siekiant užtikrinti teikiamas paslaugas Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Veda mokymus tėvams (globėjams, rūpintojams).

Konsultuoja tėvus ugdymo, paramos, pagalbos šeimai klausimais.

Dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, kai sprendžiami specialisto kompetencijai priskirti klausimai.

Skip to content