Menu Close

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimas

Dokumentai, kurie pristatomi į PPT prieš siunčiant mokinį įvertinimui:

  • Siunčiant vaiką pirminiam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
  • Siunčiant vaiką pakartotiniam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 3 priedo patvirtinta kopija  atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
  • Taip pat papildomai su šiais dokumentais prašome pristatyti keletą lietuvių kalbos, matematikos savarankiškų ar kontrolinių darbų, piešinių, pusmečio ar trimestro įvertinimų suvestines.
  • Ugdymo įstaigos VGK privalo supažindinti mokinio tėvus su parengtomis pažymomis.
  • Dokumentai iš ugdymo įstaigos pristatomi su ugdymo įstaigos lydraščiu (pridedama) atsisiųsti  

SVARBU: Lydraštis siunčiamas per Dokumentų valdymo kontorą DVS. Dokumentai vertinimui: 6 priedo originalas,  3, 5 priedų kopijos (su žyma KOPIJA TIKRA),  kiti papildomi dokumentai pristatomi į PPT popieriniame formate.


Prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijas atsižvelgti į specialiojo ugdymo skyrimo pažymų galiojimo terminą ir laiku nukreipti mokinius į PPT pakartotinam vertinimui. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui, specialusis ugdymas nutrūksta.

Mokinių registracija mokslo metų eigoje pakartotiniam vertinimui (kai reikia pratęsti specialųjį ugdymą) vykdoma iki gegužės 1 d. (jei pažymoje nenurodytas kitas terminas).


REKOMENDACIJOS (parengtos Pasvalio švietimo pagalbos tarnybos specialistų) DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTŲ PILDYMO (skirta specialistams, mokytojams, pildantiems mokinio specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3 ir 5 priedus).

Skip to content