Menu Close

Nuostatai

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30  d.
sprendimu Nr. T1-110

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, veiklos teisinį pagrindą, sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Tarnybos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

2. Oficialusis įstaigos pavadinimas – Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Trumpasis pavadinimas – Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT). Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300077156.

3. Tarnybos įsteigimo data – 2005 m. sausio 1d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. T1-260 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos reorganizavimo ir biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigimo“.

4. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Įstaigos priklausomybė – Mažeikių rajono savivaldybės įstaiga.

6. Tarnybos savininkas – Mažeikių rajono savivaldybė, kodas 111103928, adresas: Mažeikiai, Laisvės g. 8.

7. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės taryba, kuri:

7. 1. tvirtina Tarnybos nuostatus;

7. 2. priima į pareigas ir atleidžia Tarnybos direktorių;

7. 3. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

7. 4. priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

7. 5. priima sprendimą dėl Tarnybos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7. 6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7. 7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Tarnybos buveinė:  Mažeikiai, Naftininkų g. 9.

9. Grupė – švietimo pagalbos įstaiga.

10. Tipas – pedagoginė psichologinė tarnyba.

11. Tarnybos paskirtis – nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, teikti švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), ją koordinuoti, atskirais atvejais (kai Savivaldybės vykdomoji institucija yra pavedusi Tarnybai) – teikti psichologinę pagalbą mokytojams ir (ar) kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje.

12. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir Tarnybos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

13. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

14. Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

15. Tarnybos veiklos rūšys:

15. 1. pagrindinė veiklos rūšis –  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

15. 2. kitos švietimo veiklos rūšys:

15. 2. 1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

15. 2. 2. kitas mokymas, kodas 85.5.

16. Kitos, ne švietimo veiklos, rūšys:

16. 1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

16. 2. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

17. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

18. Tarnybos uždaviniai:

18. 1. kuo ankščiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP), psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

18. 2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

18. 3.  padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

19.     Vykdydama pavestus uždavinius, Tarnyba:

19. 1. įvertinta asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą;

19. 2. siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą;

19. 3. konsultuoja SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;

19. 4. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;

19. 5. pagal poreikį koordinuoja, konsultuoja krizių valdymą mokyklose;

19. 6. inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą SUP asmenims;

19. 7. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

19. 8. rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis;

19. 9. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

19. 10. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams;

19. 11. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų galimybę atlikti asmens SUP įvertinimą Nacionalinėje švietimo agentūroje, jei jie nesutinka su Tarnybos specialistų atliktu asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu;

19. 12. pagal galimybes teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialistų;

19. 13. vykdo visuomenės švietimą aktualiais vaiko ugdymo ir integravimo į visuomenę klausimais;

19. 14. teikia mokamas paslaugas, atitinkančias Tarnybos darbo specifiką, kurių sąrašą ir įkainius tvirtina Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

20. Tarnyba bendradarbiauja su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vykdomąja institucija, Nacionaline švietimo agentūra, kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, mokyklomis, vaiko teisių apsaugos tarnyba, nevyriausybinėmis bei kitomis vaikais besirūpinančiomis organizacijomis.

21. Tarnyba gali vykdyti ir kitas jos nuostatuose nurodytas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

22.       Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22. 1.    parinkti ir taikyti vertinimo metodikas ir konsultavimo technikas;

22. 2.    gauti informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą iš Nacionalinės Švietimo agentūros;

22. 3.    gauti informaciją iš mokyklų, sveikatos bei socialinės apsaugos institucijų;

22. 4.    inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;

22. 5.    inicijuoti naujas veiklas, užtikrinančias kokybiškesnį klientų poreikių tenkinimą;

22. 6.    bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22. 7.    įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22. 8.    nustatyti teikiamų papildomų paslaugų kainas, įkainius ar tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba Savivaldybės taryba;

22. 9.    gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22. 10.  naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23.     Tarnybos pareigos:

23. 1.  Teikti švietimo pagalbą:

23. 1. 1. psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę – specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims;

23. 1. 2. konsultacinę, metodinę, informacinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams;

23. 1. 3. informacinę – suinteresuotoms institucijoms ar fiziniams asmenims apie asmens specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų tenkinimą tik gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

23. 2.    užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę ir informacijos konfidencialumą;

23. 3.    teikti veiklos, finansines ataskaitas ir kitą informaciją Mažeikių rajono savivaldybei ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

23. 4.    viešai skelbti informaciją apie Tarnybos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.5.    vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

24.     Tarnyba gali turėti kitų nenustatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25.   Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, gydytojas vaikų neurologas ir (ar) neurologas arba Tarnyba yra sudariusi sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl mokinių (vaikų) medicininio įvertinimo ir Tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos.

26.     Tarnybos veikla organizuojama pagal:

26. 1.  Tarnybos direktoriaus patvirtintą strateginį planą, kuriam yra pritarusi Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26. 2. Tarnybos direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritaręs visuotinis Tarnybos specialistų susirinkimas;

26. 3.  kitus Tarnybos veiklą reglamentuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus aktus.

27.   Aktualūs Tarnybos veiklos klausimai svarstomi, derinami ir priimami visuotiname tarnybos darbuotojų susirinkime ir (ar) švietimo pagalbos specialistų susirinkime.

28.   Tarnybai vadovauja direktorius skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnybos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Mažeikių rajono merui ir atskaitingas Mažeikių rajono savivaldybės tarybai. Įstaigos vadovu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo.

29.     Direktorius:

29. 1. vadovauja Tarnybos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą, telkia specialistus pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą;

29. 2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

29. 3. tvirtina Tarnybos vidaus struktūrą, neviršydamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, darbuotojo darbo užmokestį (koeficientą) ir nustato kitas darbo apmokėjimo sąlygas;

29. 4.  tvirtina Tarnybos darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisykles;

29. 5.  tvirtina darbuotojų individualius darbo grafikus;

29. 6.  nustato specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiesiems ugdymo poreikiams (išskyrus atsirandantiems dėl išskirtinių gabumų) įvertinti, gautiems dokumentams apibendrinti ir rekomendacijoms dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengti, prevencinėms, intervencinėms ir bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programoms vykdyti, konsultacinei pagalbai teikti, profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms funkcijoms vykdyti;

29. 7.   leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

29. 8.    sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

29. 9.    sudaro Tarnybos vardu sutartis;

29. 10.  atstovauja Tarnybai kitose institucijose;

29. 11.   organizuoja Tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

29. 12. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią aplinką;

29. 13.   užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

29. 14.  garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą  teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

29. 15.  bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokytojui ir šeimai teikiančiomis įstaigomis, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis institucijomis

29. 16.    kiekvienais metais teikia įstaigos bendruomenei (visuotiniam tarnybos specialistų susirinkimui) svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

29. 17.    vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

30.     Laikinai Tarnybos direktoriui nesant Tarnyboje (ligos, komandiruočių, atostogų metu ar kitais atvejais),  jo funkcijas atlieka specialistas, kurio pareigybės aprašyme numatyta atlikti Tarnybos direktoriaus funkcijas.

31.         Tarnybos specialistai:

31. 1. dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, su juo dirbančiais specialistais;

31. 2. stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis;

31. 3.  prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius;

31. 4. gali dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, jeigu mokykloje nėra vieno, kelių ar nė vieno specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR KVALIFIKACIJA

32. Į Tarnybą darbuotojai priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Tarnybos darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.

35. Tarnybos darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatomos pareigybių aprašymuose.

36. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų pedagoginių ir psichologinių tyrimų kokybę, korektišką tyrimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

37. Tarnybos darbuotojai už savo funkcijų vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR TARNYBOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

38.    Tarnyba valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

39.     Tarnybos lėšos:

39. 1. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintą sąmatą;

39. 2. valstybės biudžeto tikslinės lėšos;

39. 3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

39. 4.  pajamos už teikiamas paslaugas;

39. 5.  kitos teisėtai įgytos lėšos.

40.     Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

41.   Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

42.     Tarnybos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

43.   Tarnybos veiklos priežiūrą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44.  Tarnyba turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią internetinę svetainę (http://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/ ), kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.

45.    Tarnybos nuostatai keičiami ir papildomi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Tarnybos direktoriaus iniciatyva.

46.    Tarnybos nuostatų pakeitimai ar papildymai derinami Tarnybos darbuotojų visuotiniame susirinkime.

47.    Tarnyba registruojama Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

48.   Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas.

49.  Mažeikių rajono savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Tarnybos savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai ar Mažeikių rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Mažeikių rajono savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas gali vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo administracijos direktorius be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

_________________________

Skip to content