Menu Close

Darbo užmokestis

 Vienodas pareigas einančių darbuotojų vidutinis  darbo užmokestis 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2022 metų vidurkis

2023 metų I ketvirčio vidurkis

Direktorius

1

*

*

Sekretorius

1

*

*

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

1

*

*

Vyresnysis buhalteris

1

680

706

Specialusis pedagogas metodininkas

2

2290

2053

Logopedas

2

2122

2258

Socialinis pedagogas

1

2189

2308

Psichologas

3

2407

2268

Specialistas tarpinstituciniam bendradarbiavimui

1

*

Valytojas

1

300

336

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 

 

Skip to content