Menu Close

Mokamos paslaugos

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA TEIKIA MOKAMAS PASLAUGAS:

  1. Mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams) negyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir/arba nesimokantiems Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose;
  2. Mokiniams (vaikams) besimokantiems Mažeikių rajono savivaldybės mokyklose, kuriose sudarytos galimybės gauti reikiamų švietimo pagalbos specialistų pagalbą, tačiau mokinių (vaikų) tėvai mokyklos specialistų teikiamų paslaugų atsisako ir kreipiasi į Tarnybą;
  3. Tėvams (globėjams, rūpintojams) veda bendravimo su vaikais tobulinimo kursus ir tėvystės įgūdžių mokymus.

 

Tarnybos teikiamų paslaugų įkainiai:

Intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-III LTmetodika (7 val.)  37,65 €
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS-III LT metodika (8 val.)  43,44 €
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika (1,5 val.)  23,17 €
Intelektinių gebėjimų įvertinimas WIPPSI- IV metodika (2,5 val.)  14,48 €
Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika (3,5 val.)  17,38 €
Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas (3 val.)  11,58 €
Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas  11,58 €
Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas  11,58 €
Psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, neurologo konsultacijos (1 val.)  7,24 €
Specialiojo pedagogo, logopedo korekcinės pratybos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių  7,24 €
Grupinės psichologo, socialinio pedagogo konsultacijos (1 val.)  8,69 €
Paskaitos, seminaro, pranešimo, mokymų, kursų vedimas (1 val.)  21,72 €
Salės nuoma su konferencine įranga  11,58 €/val
Salės nuoma be konferencinės įrangos  5,79 €/val
Renginio (seminarų, kursų) organizavimas  5,79 €/val
Pažymėjimas  0,87 €
Kopijavimas, spausdinimas (1 lapas)  0,04 €
Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus  37,65 €

Pridedami dokumentai:

  1. Mažeikių r. savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimas  Nr. T1-163  ,,Dėl pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. LR Švietimo ir mokslo ministerijos paaiškinamasis raštas (2012-10-09) savivaldybių administracijos švietimo padalinių vadovams apie galimybę mokykloms apmokėti už psichologinę, specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą iš mokinio krepšelio lėšų,  kai mokykla neturi reikiamų specialistų ir negali teikti reikiamos pagalbos vaikams. Šiame rašte paaiškinamas LR Vyriausybės 2001-06-27 d. nutarimo Nr.787 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 13.1 punkto pakeitimas.

 

Skip to content