Menu Close

Paslaugos

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 

Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų dėl tolesnio vaiko ugdymo (ugdymo programos pritaikymo, mokyklos pasirinkimo) teikimas

Brandumo mokyklai įvertinimas

Specialioji pedagoginė (logopedo, specialiojo pedagogo) ir psichologinė pagalba ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims

Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas

Prevencinė veikla, pagalba krizinėse situacijose

Švietėjiška veikla (seminarai, mokymai, kursai, pranešimai)

Skip to content