Menu Close

Vaiko brandumo mokyklai vertinimas

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (suvestinė redakcija nuo 2023-09-01)

DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01)


 VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO tvarka

Priešmokyklinis ugdymas:
Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai;

Gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą.

Turi būti pradėtas teikti ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Gali trukti dvejus metus, jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai  jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą.

 

Kada galima kreiptis dėl VAIKO BRANDUMO UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ ĮVERTINIMO?

Tėvai (globėjai) turi teisę (NEPRIVALOMA) kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl:
  – 5 metų vaiko, kuriam 5 metai sueina iki balandžio 30 d., brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo;

Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

 

Kada kreiptis dėl VAIKO BRANDUMO UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ ĮVERTINIMO?

Kai tėvai (globėjai) nusprendžia pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Tarnybą dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., Įvertinimo.

Tėvai (globėjai) pateikia Tarnybai prašymą dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., Įvertinimo, nurodydami vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., vardą, pavardę ir gimimo datą.

Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologai (toliau – Psichologas), taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje metodikas.

Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., pažintinių, kalbinių gebėjimų įvertinimus.

Tarnyba, atlikusi Įvertinimą, parengia išvadą-rekomendaciją (pagal pridedamą priedą) dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymo.

Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai (globėjai).

 

Kada kreiptis dėl VAIKO BRANDUMO UGDYTIS PAGAL  PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ ĮVERTINIMO?

Jei tėvų sprendimu priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau, bet ne anksčiau, negu vaikui tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 d. suėjo 5 metai, ugdymo įstaiga rengia išvadą dėl tolimesnio Vaiko  ugdymo galimybių (toliau ugdyti pagal pradinio ugdymo programą ar kartoti priešmokyklinio ugdymo programą). 

Tėvams (globėjams) nesutikus su Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio Vaiko ugdymo galimybių, jie įstaigai,  pateikia prašymą  dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo.

Mokykla, gavusi tėvų (globėjų) Prašymą, atlieka Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu.

Tuo atveju, kai tėvai (globėjai) nesutinka su mokyklos Vaiko gerovės komisijos sprendimu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai, kreipiasi į Tarnybą dėl Vaiko papildomo vertinimo–brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą .

 Tėvai (globėjai) Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl Vaiko Įvertinimo, nurodant Vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą;

2. Rekomendaciją;

3. Komisijos posėdžio protokolo išrašą su Komisijos sprendimu. 

 Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologai , taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje metodikas.

Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus Vaiko pažintinių, kalbinių gebėjimų įvertinimus.

 Tarnyba, atlikusi Įvertinimą, parengia Išvadą-rekomendaciją (pagal pridedamą priedą) dėl tolesnio Vaiko ugdymo.

 Gavę Tarnybos Išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio Vaiko ugdymosi pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar mokymosi pagal pradinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).

Tarnybos specialistai nerekomenduoja ankstinti priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie turi kalbos raidos sutrikimų ir (ar) nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

KOKIOS VAIKO SAVYBĖS YRA VERTINAMOS?  skaityti daugiau

 

Registracija VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMUI

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas iš anksto užsiregistravus telefonu  +370 443  20341
Registracija pradedama vykdyti nuo balandžio mėn.
Atvykstant reikia turėti vaiko asmens dokumentą.

Skip to content