Menu Close

Pritaikytų, individualizuotų bendrojo ugdymo programų skirtumai

PRITAIKYTA BENDROJO UGDYMO PROGRAMA – supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio. Programos turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo turiniu, užtikrinant, kad mokinys, besimokantis pagal pritaikytą dalyko programą, dalyvautų bendroje klasės veikloje ir mokytųsi tų pačių temų, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.

Baigiamosios klasės  mokiniui, ugdytam pagal pritaikytas bendrojo ugdymo dalykų programas, išduodamas išsilavinimo pažymėjimas ir (ar) brandos atestatas.

INDIVIDUALIZUOTA BENDROJO UGDYMO PROGRAMA – programa, skirta mokiniui, turinčiam didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir siekiančiam individualių tikslų, nes bendrųjų programų tikslai yra nepasiekiami. Individualizuotos programos tikslas – užtikrinti individualų, atitinkantį kiekvieno mokinio gebėjimus ir specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymą, bendrųjų ir specialiųjų jo gebėjimų lavinimą. Mokinių, mokomų pagal individualizuotas programas, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai yra žymiai žemesni ir nesiekia Bendrųjų programų dviejų metų laikotarpiui būdingų patenkinamo lygio požymių, todėl pasiekimai turi būti vertinami pagal mokinio individualizuotoje programoje numatytus pasiekimus.

Baigiamosios klasės mokiniui, ugdytam pagal individualizuotas bendrojo ugdymo programas, išduodamas pasiekimų pažymėjimas.

Skip to content