Menu Close

SUP ĮVERTINIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS VAIKAMS/MOKINIAMS, ATVYKUSIEMS IŠ UKRAINOS

INFORMACIJA DĖL SUP ĮVERTINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO VAIKAMS/MOKINIAMS, ATVYKUSIEMS IŠ UKRAINOS

Siekiant sklandaus mokymosi proceso tęstinumo ir galimybės suteikti vaikams /mokiniams reikalingą švietimo pagalbą, vaikų/mokinių, atvykusių iš Ukrainos, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (toliau – Vertinimas) bus pradėtas ne anksčiau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir atliekamas po vienų mokymosi Lietuvoje metų.

Vertinimas anksčiau nei po vienų metų galės būti atliekamas, kai:

  • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl švietimo pagalbos vaikui/mokiniui teikimo, mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo ugdymosi skyrimo, pateikę Ukrainos sveikatos ir (ar) švietimo sistemų dokumentus, patvirtinančius negalią ar sutrikimą (pavyzdžiui, dokumentai gali būti iš: Висновок про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный Центр) / Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр);
  • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) šiuo metu neturintys vaiko/mokinio Ukrainos sveikatos ir (ar) švietimo sistemų dokumentų, patvirtinančių negalią ar sutrikimą;
  • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl švietimo pagalbos vaikui/mokiniui teikimo, mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo ugdymosi skyrimo ir pateiks mokyklos, kurią vaikas/mokinys lanko, Vaiko gerovės komisijos, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų laisva forma parengtus vaiko/mokinio intensyvaus stebėjimo aprašus;
  • kreipsis tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pateiks Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus dėl vaiko/mokinio sveikatos būklės įvertinimo.

Tarnyba, išanalizavusi surinktą apie informaciją apie vaiką/mokinį, parengs 8 priedą („Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas“, 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775), kuriame formuluos išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir lygį bei rekomendaciją dėl švietimo pagalbos ir (ar) specialiojo ugdymosi skyrimo.

8 priedas galios terminuotai, vienus metus nuo specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo Lietuvoje pradžios.

Vaikams, besiugdantiems ilgiau nei vienus metus Lietuvoje, toliau jų specialieji poreikiai bus vertinami bendra tvarka.

Jei Ukrainoje vaikas ugdėsi specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje, tai Lietuvoje jis gali pasirinkti ugdymą tęsti bendrosios paskirties arba specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje (specialiojoje mokykloje, specialiojo ugdymo centre). Priimant į mokyklą vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalių, siūloma atsižvelgti į tėvų, jį lydinčių asmenų ar paties vaiko pateiktą informaciją, nereikalaujant jo specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų, jei asmuo negali jų pateikti. Svarbu, kad tėvai ar kiti vaiko atstovai prieš parinkdami mokyklą būtų informuojami, jog pasirinkus specialiojo ugdymo įstaigą, ne vėliau kaip praėjus vieniems mokymosi Lietuvos specialiojoje mokykloje metams, vaiko ugdymosi poreikiai turės būti vertinami, o specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje asmuo galės tęsti mokymąsi tik tuo atveju, jei jam bus nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Skip to content