Menu Close

Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) pritaikymo

Vadovaujantis PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU mokiniui ir buvusiam mokiniui (nepilnamečiui, turint tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, raštu pateikus mokyklos vadovui prašymą ir susipažinimui skirtą pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie pasiekimų patikrinimo užduoties formą, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį, pasiekimų patikrinimo užduoties forma vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Norint gauti  pažymą dėl  PUPP pritaikymo, tėvai prašymus, ugdymo įstaigos kitą reikalingą informaciją pedagoginei psichologinei tarnybai pateikia iki 2024 m. sausio 12 d.

Tėvai (globėjai, rūpintojai): tarnybai pateikia prašymą  (atsisiųsti) (galima užpildyti atvykus į PPT);

Mokykla:

  1. Mokinių, kuriems bus reikalingas pritaikymas sąrašą (atsisiųsti).
  2. Papildomus duomenis:

Mokiniams, kuriems nustatyti:

–bendrieji mokymosi sutrikimai; specifiniai mokymosi (rašymo) sutrikimai  lietuvių kalbos mokytojas pateikia aprašą apie šias mokinio(-ių) daromas klaidas: akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių (p-b; t-d; k-g; s-š, z-ž, c-č, s-c, š-č, š-ž, s-z, dz-z, dž-ž), balsių (e-ė; i-y; u- ū), dvibalsių (ie-ei) balsių – dvibalsių (uo-o; ie-ė; ie-e) painiojimą; grafiškai panašių raidžių (p-b-d-g; ai-ia; ie-ei; ui-iu; uo-ou; u-n-m) painiojimą, veidrodinį raidžių rašymą.

Mokiniams, kuriems nustatyti:

–įvairiapusiai raidos sutrikimai, pateikti individualų mokinio ugdymo planą.

Pažymos išduodamos vadovaujantis  PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU

Skip to content