Menu Close

Dėl specialiųjų poreikių mokinio NMPP užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-6  Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo” (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-2229 redakcija) 18 punktą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pateikus mokyklos vadovui prašymą ir pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas dėl NMPP užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo, NMPP užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos atitinkamai pritaikomos, Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos papildomai nerengiamos. Mokykla  vadovaujasi  tarnybos atliktu mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu ir mokyklai pateiktomis rekomendacijomis ugdymui.  

Mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į mokinio individualiame ugdymo plane numatytus pritaikymus ir teiktą pagalbą, priima sprendimą dėl NMPP užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikymo ir vykdymo sąlygų sudarymo. Būtina užtikrinti, kad pritaikymai būtų neatsiejami nuo įprasto ugdymo proceso.

 

Skip to content