Menu Close

Mažeikių r. 1–12 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, statistinė ir kokybinė analizė pagal sutrikimų grupes

2021 metais, remiantis 2-jų metų Mažeikių r. PPT specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimų rezultatais, buvo vykdomas tyrimas „1–12 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, statistinė ir kokybinė analizė pagal sutrikimų grupes“. Tyrimą atliko PPT specialioji pedagogė Rita Raustienė ir logopedė Audronė Neniškytė.

          Pagal 2011 metų LR Švietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (dokumento nuoroda) patvirtintą  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašą išskiriamos šios specialiųjų ugdymosi poreikių grupės:

I.        MOKINIAI, TURINTYS NEGALIŲ.

          Šiai grupei priskiriami mokiniai, turintys raidos, sensorinių, fizinių funkcijų ir kitų sveikatos sutrikimų, kurių kilmė gali būti biologinė (pedagoginėmis priemonėmis pašalinti priežasčių neįmanoma).

II.       MOKINIAI, TURINTYS SUTRIKIMŲ.

      Šiai grupei priskiriami mokiniai, turintys mokymosi (dviejų ar daugiau dalykų – skaitymo, rašymo, matematikos, kitų mokomųjų dalykų), taip pat elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kurie pasireiškia vaikui įsisavinant mokymosi programą.

III.      MOKINIAI, TURINTYS MOKYMOSI SUNKUMŲ.

       Šiai grupei priskiriami mokiniai, kuriems dėl nepalankios (kultūrinės / kalbinės, pedagoginės, socialinės-ekonominės) aplinkos ar susidariusių aplinkybių apribojamos galimybės realizuoti savo gebėjimus įsisavinant Bendrojo ugdymo programas.

Mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius gali nustatyti Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) ir ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos (VGK). VGK gali nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei skirti logopedo pagalbą.

Mažeikių r. mokyklose 2020 metais mokėsi 862 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių  (iš jų su PPT išvadomis 541, su VGK išvadomis – 321 mokinys), 2021 metais – 879 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių  (iš jų su PPT išvadomis 539 mokiniai, su VGK išvadomis – 340).

Tyrimo metu analizuojant ir lyginant 2-jų metų Mažeikių r. PPT išvadų duomenis galima pastebėti:

·          negalių grupėje didžiąją dalį mokinių sudaro mokiniai, turintys nežymų, vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą, ar kompleksinę negalią, kurios viena iš sudedamųjų dalių yra intelekto sutrikimas;

·         sutrikimų grupėje didžiausią dalį sudaro mokiniai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;

·         per metus dvigubai padidėjo mokinių, turinčių emocijų (nerimo spektro) sutrikimų bei kompleksinių sutrikimų, kurių vieną iš sudedamųjų dalių sudaro emocijų (nerimo spektro) sutrikimai, skaičius;

·         padidėjo mokinių, turinčių vien tik kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, skaičius (pagal PPT ir VGK duomenis);

·         padidėjo kompleksinių sutrikimų, kurių vieną iš sudedamųjų dalių sudaro kalbos sutrikimas;

·         ketvirtadaliu padidėjo mokinių, turinčių dėmesio sutrikimų, skaičius;

·         nuolat didėja mokinių, kuriems diagnozuojami įvairiapusiai raidos sutrikimai (t. y.  autizmo spektro sutrikimai), skaičius;

·         stebimas nežymiai sumažėjęs mokinių, kuriems nustatomi bendrieji ir specifiniai mokymosi (skaitymo, rašymo, matematikos) sutrikimai, skaičius;

·         trečdaliu sumažėjo kompleksinių sutrikimų, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra mokymosi (bendrieji ar specifiniai) sutrikimai, skaičius;

·         mažiausią dalį tarp specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudaro vien tik elgesio sutrikimą ir vien tik mokymosi sunkumų turintys mokiniai.

Mažeikių r. 1–2 klasių mokinių negalių, sutrikimų ir vystymosi sunkumų 2020 ir 2021 metų palyginamoji analizė

Skip to content