Menu Close

Dėl vaiko brandumo mokyklai įvertinimo

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01)

DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01)

 


Nuo 2023 metų keičiasi VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO tvarka

Priešmokyklinis ugdymas:

  • pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai;
  •  gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Kada galima kreiptis dėl VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO?

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl:

  • 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo (jei 5 metai sueina kalendoriniais metais nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.).
  • tėvai nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) išvada dėl tolimesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d. ugdymo galimybių, pateikta rekomendacijoje, parengtoje vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  • jei tėvai svarsto galimybę, ar verta pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d., pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Tarnybos specialistai nerekomenduoja ankstinti priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie turi kalbos raidos sutrikimų ir (ar) nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kaip vyksta VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS?

Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologai (toliau – Psichologas), taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje metodikas.

Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., pažintinių, kalbinių gebėjimų įvertinimus.

Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.,  pasirengimo mokytis. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti ugdymą, galutinį sprendimą priims tėvai.

KOKIOS VAIKO SAVYBĖS YRA VERTINAMOS SKAITYTI PLAČIAU

 

Registracija VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMUI

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas iš anksto užsiregistravus telefonu (8 443) 20341

  • Tėvams, pageidaujantiems įvertinti vaiko brandumą, rekomenduojama registruoti vaikus brandumo įvertinimui iš anksto,  bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai.
  • Tėvai (globėjai) turi pateikti Tarnybai prašymą dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo, nurodydami vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą.
  • Atvykstant reikia turėti vaiko asmens dokumentą.

 

Skip to content